KURUMSAL

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi :

MADDE 1- Derneğin adı T.E.D. Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin hiçbir yerde şubesi yoktur.

Derneğin Renkleri ve Amblemi :

MADDE 2- Kulübün renkleri kırmızı ve laciverttir. Kulüp Türk Eğitim Derneği’nin izin verdiği amblemi kullanır.

Derneğin Kurucuları :

MADDE 3- Dernek kurucuları ile kuruluş tarihindeki meslekleri, adresleri ve tabiiyetleri;

Suat SARIGÖLLÜ, Avukat, Ihlamur Sokak No: 6 Ankara, T.C.
Şadan KARADENİZ, Selanik Caddesi No: 43/4 Ankara, T.C.
Orhan Engin, Gazeteci, 5. Sokak No: 61/A Bahçelievler-Ankara, T.C.
Sermet ÇAĞAN, Tüccar, Karanfil Sokak, No: 3 Ankara, T.C.
Muammer TAYLAK, Gazeteci, Samur Sokak No: 1176 Cebeci-Ankara, T.C.

Derneğin Amacı :

MADDE 4- Derneğin amacı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Okullarının öğrenci ve mezunları ile kendi üyeleri arasında spor sevgisini yaymak, sağlıklı, ahlaklı ve mücadele gücü üstün sporcular yetiştirmek ve böylece Türkiye’nin uluslararası spor yarışmalarında layıkıyla temsil edilmesine katkıda bulunmaktır.

Derneğin Amacını Gerçekleştirme :

MADDE 5- Dernek, kuruluş amacını gerçekleştirmek için;

 • Sporla ilgili her türlü faaliyette bulunur, takımlar oluşturarak yurt içinde ve yurt dışında spor çalışmalarına katılır, spor tesisleri kurar,
 • Sporla ilgili yayınlar yapar, kurs ve seminerler düzenler,
 • Sosyal faaliyetlerde bulunur,
 • Taşınır veya taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir, işletebilir, işletmeye verebilir,
 • Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul edebilir; gerektiğinde borç para alır,
 • Gerektiğinde üyelerine ve Kulüpte spor yapmış tescilli sporcularına her türlü sosyal yardımda bulunur.
 • Yukarıda sayılan işlerin yapılabilmesini ve yürütülebilmesini sağlamak üzere, iktisadi işletmeler ve şirketler kurar, derneğin amaçlarına benzer amacı ve faaliyeti bulunan şirketlere ortak olabilir.
 • Sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapabilir.
 • Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kurumları ve yabancı kulüplerle işbirlikleri yapabilir, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Faaliyet gösterdiği spor dallarında ulusal ve uluslararası federasyon ve benzeri üst kuruluşlara üye olabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Üye Türleri :

MADDE 6- Derneğin iki tür üyesi vardır;

 • Asıl üye
 • Onur üyesi.

Asıl Üyelik Koşulları :

MADDE 7- Derneğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Medeni haklarını kullanmaya ehil olmak,
 • Derneklere üye olması kanunla yasaklanan kişi olmamak,
 • Derneklere üye olmaları kanunla izine bağlanan kişiler için, kanunla belirlenen makamlardan gerekli izni almış olmak,
 • T.C. vatandaşı olmayanlar için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak.

Onur Üyeleri :
MADDE 8- Derneğe olumlu hizmetleri geçen ya da yararlı olacağı düşünülen kişilere, Yönetim Kurulu’nca onur üyeliği verilebilir.

    Onur üyeleri Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Asıl Üyeliğe Kabul İşlemi :

MADDE 9- Derneğe asıl üye olmak isteyenler, basılı başvuru dilekçesini doldurup imzalayarak, dernek üyeliği kanunla izine bağlanan kişiler ayrıca izin belgelerini ekleyerek, Dernek yetkilisine verirler. Bu başvurular Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır ve sonuç, başvuru tarihinden sonraki en çok 30 gün içinde istekliye bildirilir.

    Yönetim Kurulunun asıl üyeliğe kabul karar ve işlemi, başvuran kişinin bir defaya mahsus alınan giriş aidatı ile yıllık aidatının tümünü ödemesi halinde tamamlanır. Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun, o bütçe yılına ait yıllık ödentiyi tam olarak öder.

Dernek Üyelerinin Ödeyeceği Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatların Belirlenme Şekli :

MADDE 10- 

 • Dernek Üyelerinin giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Giriş ücreti en az 400 TL (Dört yüz Türk Lirası) olup, yönetim kurulunca yeniden tespit edilecek giriş ücreti bu tutardan az olamaz.
 • Yıllık aidat miktarı en az 200 TL (İki yüz Türk Lirası) olup, yönetim kurulunca yeniden tespit edilecek giriş ücreti bu tutardan az olamaz.
 • Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidat bedeli, her yıl Ocak ayı içerisinde Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanır. 
 • Onur üyelerinden giriş ve yıllık aidatı alınmaz.

Üyelikten Çıkma :

MADDE 11 – Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile müracaat ederek üyelikten çıkabilirler.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 12 -      

 • Üç bütçe yılına ait üyelik aidatını süresinde ödememiş olanlar,
 • Yedinci maddede belirtilen şartları kaybedenler,
 • Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,
 • Tüzüğün 43. maddesinde sayılan tutum ve davranışları nedeniyle Tüzüğün 44/c maddesinde yazılı disiplin cezasını alanlar,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve Dernekle ilgileri kesilir.

Çıkarılmaya itiraz :

MADDE 13 – Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

    Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde, üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

Yeniden Üyeliğe Başvurma :

MADDE 14- Haklarında çıkarma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.

    Kendi istekleri ile Dernekten ayrılanlar ile 7’nci maddenin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı koşulları yitirdikleri için üyelikten çıkarılanlar, bu koşullara sonradan tekrar sahip olurlar ise, asıl üye olmak istediklerinde yeni üye kabulü işlemi görürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULÜBÜN ORGANLARI

Organlar :

MADDE 15- Derneğin organları şunlardır;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Genel Kurul :

MADDE 16- Genel Kurul Derneğin en üst organı olup, asıl üyeler topluluğudur. Genel Kurul Ankara’da toplanır.
    
Genel Kurulun Görev Yetkileri :

MADDE 17- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 • Dernek bütçesini görüşmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek,
 • Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 • Denetleme Kurulu’nu ibra etmek,
 • Kulübe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da gereksiz taşınmaz malların satılması veya bunların üçüncü kişilere tahsisi ve bunlar üzerinde mülkiyetten gayri haklar tesisi konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Borçlanmak veya tesis kurmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Tüzüğün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek,
 • Yasal hükümler ve Tüzük uyarınca Derneğin feshine karar vermek,
 • Yönetim Kurulu’nca haklarında Dernekten kesin çıkarma kararı verilenlerin başvurması halinde, bu konuda son kararı vermek,
 • Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılması konularında karar vermek,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek,
 • Dernekler Kanunu ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.

Toplantı Türleri :

MADDE 18- Genel Kurul iki tür toplantı yapar;

 • Olağan Genel Kurul Toplantısı,
 • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,

Olağan Genel Kurul Toplantısı:

MADDE 19- Mali konuların görüşüleceği ve dernek organlarının seçileceği Olağan Genel Kurul her üç yılda bir Olağan olarak Mayıs ayında yapılır.  Bu toplantılarda Yönetim Kurulunca hazırlanan gündem görüşülerek karara bağlanır. 

    Ancak görüşülmesi toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

MADDE 20- Olağanüstü toplantı;

 • Yönetim Kurulu’nun kararı,
 • Denetleme Kurulu’nun yazılı isteği,
 • Asıl üyelerden en az beşte birinin yazılı istekleri üzerine yapılır.

     (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istekler üzerine Yönetim Kurulu en çok bir ay içinde  Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Toplantıların Duyurulması:

MADDE 21- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı :

MADDE 22- Genel Kurul 15’nci maddede belirtilen üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

    İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

    Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hakkındaki kararlar dışındaki tüm Genel Kurul Kararları katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Toplantının Yapılış Usulü :

MADDE 23- Asıl üyeler, toplantı çağrısında duyurulmuş gün ve saatte toplantı yerine gelerek Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş bulunan listede adlarının yanına imza edip, giriş kartlarını alarak toplantıya girerler.

    Toplantıya girebilecek üyeler listesinde, toplantının birinci veya ikinci toplantı oluşuna göre, bu tüzükte öngörülen yeter sayı kadar imza sağlandığında, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı açılır.

Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı :

MADDE 24- Genel Kurul Toplantısı Dernek Başkanı ya da Başkan adına yetkili bir Yönetim Kurulu Üyesi, onlar toplantıda mevcut değilse en yaşlı üye tarafından açılır.

    Açılıştan sonra, toplantıya katılan üyeler tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından seçim yapılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, katip ve üyeden oluşacak Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri :

MADDE 25- Başkanlık Divanı, Tüzük Hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdürler.

    Başkanlık Divanı görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Toplantı düzenini sürekli olarak bozanlar hakkında, Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine toplantıdan çıkarma kararı Genel Kurulca alınabilir. Genel Kurul Kararı ile toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresi boyunca salonda bulunamaz ve oylamalara katılamaz.

    Toplantı sonunda, düzenlenecek imzalı tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Yönetim Kurulu :

MADDE 26- Genel Kurul, kanun uyarınca Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler arasından on üç asıl ve dokuz yedek üyeyi gizli oyla Yönetim Kuruluna seçer. Üyelik süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler.

    Yönetim Kurulundan herhangi bir nedenle ayrılan asıl üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin görev süresini tamamlar.

    Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesine rağmen üye tamsayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul bir ay içerisinde mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından toplantıya çağırılır.

    Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, Dernekte başka bir görevde, herhangi bir sosyal yardım ya da gider karşılığı ödenmek koşuluyla görevlendirilebilirler.

Görev Bölümü : 

MADDE 27- Yönetim Kurulu ilk toplantısında;

 • Bir Başkan,
 • Bir İkinci Başkan,
 • Bir Sayman Üye seçer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

MADDE 28- Yönetim Kurulunun görev yetkileri şunlardır;

 • T.E.D. Ankara Koleji Vakfı okullarında sporun gelişmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Derneğin tam faaliyetlerinin tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 • Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeye göre mali tasarruflar yapmak,
 • Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen defterleri notere veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne tasdik ettirmek, düzenli tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,
 • Asıl üyelik başvurularını kabul ya da reddetmek,
 • Üyelerin noterden tasdikli sicil defterlerini tutmak,
 • Derneğin idari ve sportif faaliyet raporu ile mali raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 • Gerekçeli bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 • Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,
 • Tüzüğün 43’üncü maddesinde belirlenmiş olan tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezası vermek,
 • Tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak, doğrudan ya da genel kuruldan geçirmek suretiyle yürürlüğe koymak,
 • Dernek malzemesinin korunması, gelişimi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak,
 • Dernekler Kanunu ve bu Tüzük ile kendisine verilen yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

MADDE 29- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantıları Başkan, yokluğunda İkinci Başkan yönetir.

    Özürsüz olarak üst üste dört toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma dönemi içinde herhangi bir nedenle toplantıların yarısından bir fazlasında bulunmayan Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten çekilmiş sayılır. 

Temsil ve İlzam : 

MADDE 30- Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği;

 

 • İdari işlerde, Başkan veya İkinci Başkan tek başlarına,
 • Mali işlerde Başkan veya İkinci Başkan ile Sayman üyeden ikisinin birlikte imzaları temsil ve ilzam eder.

Yürütme Birimi : 

MADDE 31- Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca, Dernek hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli olmak üzere bir (Yürütme Birimi) kurulur.

Yürütme Birimi, aşağıda unvanları belirtilen görevlilerden oluşur;

 • Kulüp Müdürü,
 • Kulüp Müdür Yardımcısı
 • Muhasebe ve Finans Sorumlusu,
 • Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Pazarlama Sorumlusu,
 • Spor Direktörü,
 • Spor Okulları Koordinatörü,
 • Baş Antrenörler,
 • Kulüp Doktoru,
 • Antrenör, yardımcı antrenör, idareci ve diğer personel.

    Yürütme birimi görevlileri Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Yürütme birimi sorumlusu Kulüp Müdürüdür. Yürütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri : 

MADDE 32- Yürütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İç Denetim : 

MADDE 33 – Dernekte iç denetim esastır. İç denetim Derneğin organları tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınca da yapılabilir. Bu denetimin bu suretle gerçekleştirilecek olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu :

MADDE 34 - Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır ve seçimleri, Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılana paralel olarak yapılır. Süresini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple Denetleme Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin kalan süresini tamamlar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

MADDE 35 - Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Derneğin bütün hesaplarını incelemek,
 • Hesap defterinin düzenli işlenmesini ve giderlerin Yönetim Kurulu kararlarına ve bütçeye uygunluğunu denetlemek,
 • Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcama konularında Yönetim Kurulu’nu yazı ile uyarmak,
 • Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmak,
 • Görev ve yetki alanı içine giren önemli bir konu hakkında Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Yönetim Kurulu’ndan istemek,
 • Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, 
 • Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

    Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi de verebilir.

    Denetleme Kurulu kararlarına katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

    Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oybirliği ile alınması zorunludur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı :

MADDE 36- Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu toplantıları, üyelerden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamalar açık oyla yapılır. Gizli oya başvurulması bu yoldaki önerinin kabulüne bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Seçim İlkeleri :

MADDE 37 - Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun seçimlerinde gizli oy ve açık sayım ilkeleri uygulanır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar.

Oy Pusulaları :

MADDE 38- Seçimlerde, Dernek mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarına isim yazılarak oy kullanılabileceği gibi, daha önceden adaylarca bastırılan matbu listeler de, Dernek mührü taşımak kaydıyla, zarflara konularak oy kullanılabilir.

    Asıl ve yedek üyeler, oy pusulalarında ayrı ayrı belirtilir.

    Oy pusulaları, Dernek mührü ile mühürlenmiş zarflara konulup, kapatılarak seçim sandığına atılır.


Oy Verme Usulü :

MADDE 39- Üyeler, Genel Kurul Başkanlık Divanınca görevlendirilecek kişilere, Genel Kurul Giriş Kartlarını vermek ve 23. Maddede belirtilen listeye imza atmak suretiyle oylarını kullanırlar. 

    Genel Kurulda üyenin yalnız bir oy hakkı vardır, başkası tarafından kullanılamaz.

Oyların Sayımı :

MADDE 40 - Genel Kurul Başkanlık Divanı toplantıya katılanlardan salonda bulunanların tamamının oyunu kullandığını saptayıp, son uyarıdan sonra oy vermenin bittiğini ilan eder. Bundan sonra oy kullanılamaz.

    Oyların sayımı ya Başkanlık Divanınca ya da Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik sayım kurulunca yapılır. Seçim sonuçları bir tutanakla saptanır ve Genel Kurul Başkanı tarafından ilan edilir.

Oyların Eşitliği :

MADDE 41 - Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçim için yapılan oylamalarda iki veya daha fazla sayıda adayın eşit olması durumunda sıralama yapılabilmesi için Genel Kurul Başkanlığınca, Genel Kurul huzurunda ad çekimine başvurulur.

İlk Toplantı Çağrısı ve Seçim Sonuçlarının Mülki Amirliğe Bildirilmesi :

MADDE 42 - Seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri, seçimi izleyen ilk hafta içinde Genel Kurul Başkanının yazılı çağrısı üzerine belirtilen gün, yer ve saatlerde ayrı ayrı toplanır.

    Derneğin Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asıl üyeleri ile yedekleri, Dernek Başkanı tarafından seçimi izleyen 30 gün içinde ilgili makama bildirilir. 


BEŞİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Disiplin Cezası Gerektiren Tutum ve Davranışlar :

MADDE 43- Tanık ifadeleri ve/veya belgelerle kanıtlanmış olmak koşuluyla üyenin,

 • Başta Dernek ve diğer T.E.D. kuruluşlarının üyeleri olmak üzere, çevresindeki kişileri rahatsız etmesi, hakaret etmesi, kavga çıkarması ve yasaların suç saydığı eylemlerde bulunması (eylemin yasal kovuşturmaya uğramamış olması durumu dahil), 
 • Derneğin veya T.E.D. kuruluşlarının tesislerinden yararlanma biçimini düzenlemek üzere, bu kuruluşların yetkili organlarında konulmuş bulunan kurallara aykırı davranışları uyarılara rağmen sürdürmesi, 
 • Derneğin veya T.E.D. kuruluşlarının tesis ve diğer mallarına, tedbirsizlik ve sorumsuzluk sonucu verdiği zararı tazminden yetkili organların bu yöndeki çağrılarına rağmen kaçınması,
 • Dernekte görevli olsun olmasın, herhangi bir nedenle kendisine verilen mali sorumlulukları, Tüzük ve Yönetmeliklerde öngörülen biçimlerde taşımaması,
 • Dernekte görevli olsun olmasın, edindiği ve yayılması Dernek yararına olmayan bilgileri üçüncü kişilere açıklaması,
 • Dernek ve üyeleri hakkında uygar eleştiri ve kamuoyu oluşturma hakkının kullanılması niteliğini taşımayan ve bilgilere dayandırılmayan asılsız iddialarda bulunması, bunları her türlü yayın organları ile yayınlaması veya yayınlatması,
 • Sahip bulunmadığı yetkileri kullanarak Dernek için maddi ve manevi açıdan bağlayıcı yükümlülükler yaratması,
 • Dernekler Kanunu ve bu Tüzük hükümleri uyarınca yaptığı herhangi bir beyanda gerçek dışı bilgi vermesi durumlarında, Yönetim Kurulunca kendisine disiplin cezaları verilebilir.

    Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimin yapılacağı tarihten önceki bir ay içinde yapılan ve disiplin suçu niteliği taşıyan eylemler bir tutanağa bağlanarak, karar verilmesi için yeni göreve gelecek Yönetim Kuruluna devredilir.

    Spor dallarında verilen disiplin cezaları bu maddenin kapsamı dışındadır.

Disiplin Cezaları :

MADDE 44- 43. Maddedeki tutum ve davranışlarda bulunanlara verilecek disiplin cezaları şunlardır;

 • Kınama,
 • Derneğin spor ve sosyal tesislerinden yararlanmama,
 • Dernekten kesin çıkarma.

Savunma Alınması :

MADDE 45- Dernek üyeleri savunması alınmadan cezalandırılamaz. Kendisine taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak on gün içinde yazılı savunmasını vermeyen ya da sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin Cezası Alanların Durumu :

MADDE 46- Haklarında 44. maddenin (b) bendine göre karar alınmış olanlar  sosyal ve spor tesislerine; (c) bendine göre karar alınmış olanlar Dernek merkezine, sosyal ve spor tesislerine ve organlarına giremezler.

Zaman Aşımı : 

MADDE 47- Olaydan haberdar olunmasından başlayarak 3 ay içinde ve her halükarda olay tarihinden başlayarak 1 yıl içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen tutum, davranış ve eylemler, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

ALTINCI BÖLÜM
PARASAL KONULAR

Bütçe :

MADDE 48- Dernek parasal işleri Genel Kurulca kabul edilmiş bütçe esaslarına uygun olarak yönetilir.

    Bütçenin açık vermeden yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir.

Bütçe Dönemi :

MADDE 49- Bütçe yılı 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer.

    Yönetim Kurulu, bütçenin onaylanmasının herhangi bir nedenle gecikmesi halinde, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’sini uygular.

Dernek Gelirleri :

MADDE 50- Derneğin gelirleri şunlardır;

 • Üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatlar,
 • Bağış ve yardımlar,
 • T.E.D. Ankara Koleji Vakfı Senedi ve Türk Eğitim Derneği Tüzüğü gereğince, her yıl alınan yardımlar,
 • Her çeşit sportif yarışma gelirleri,
 • Düzenlenecek balo, piyango, müsamere, kurs gelirleri, 
 • Her çeşit isim hakları, sponsorluk ve reklam gelirleri,
 • Sporla ilgili devlet kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,
 • Diğer çeşitli gelirler.

Tahsilat ve Ödemelerin Yapılması : 

MADDE 51 - Dernek adına her türlü para tahsilatı makbuz karşılığında ve ödemelerde muhasebe fişlerine dayanılarak Dernek Saymanı ya da onun sorumluluğunda kendilerine yetki verilen Dernek görevlilerince yapılır.

Harcamalarda Uygulanacak Yöntem : 

MADDE 52 - Yapılacak harcama ve ödemelerde;

 • Bütçe ödeneğinin bulunması,
 • Yönetim Kurulu kararı olması,
 • Hak sahiplerinin imzalarını taşıyan makbuz, fatura ya da bordroların bulunması,
 • Muhasebe fişlerinde sayman üye ile başkanın ya da ikinci başkanın imzalarının bulunması zorunludur.

Yan Gelirler :

MADDE 53- Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, ticari işletmeler kurulabilir, bu işletmeler tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verilebileceği gibi bir anonim şirkete de devredilebilir.

Harcama ve Ödemelerde Sorumluluk :

MADDE 54- Ödenek ve Yönetim Kurulu kararı olmadan yapılan harcamalardan, ita amiri olarak imza eden başkan veya ikinci başkan ile sayman üye sorumludur.

    Tüzüğe aykırı olarak yapılan ödemelerden, fiilen ödemeyi yapan kişiler sorumlu olup, bunları tazmin ederler.

Ek Bütçe :

MADDE 55 - Yıl içinde Genel Kurulca kabul edilmiş gelir bütçesine ek gelir sağlayan Yönetim Kurulu, bu miktarı gider bütçesinin gerekli gördüğü bölümlerine ekleyerek ödeme yapmaya yetkilidir.

    Yeni gereksinmeler için ek ödenek zorunluluğunu duyan ancak bunun için gerekli ek geliri kendi içinde sağlayamayan Yönetim Kurulu, bu tutarı borçlanma, taşınmaz mal satımı vb. yollardan karşılamayı öngören bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ancak, önceki bütçe yılından bir gelir fazlası varsa ve bunun harcanması bütçede öngörülmemişse, bunun da kaynaklara eklenmesi için Genel Kurul Kararı gerekmez, bu karar Yöneltim Kurulunca alınabilir.

Aktarma Yetkisi :

MADDE 56 - Yönetim Kurulu, bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmaya yetkilidir.

Gelirlerin Giderlerden Mahsup Edilmeyeceği:

MADDE 57 -  Aynı iş ile ilgili olsa bile, gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamaz. Aşağıdaki işlemler bu kararın dışındadır;

 • Her çeşit spor yarışmaları, balo, müsamere ve benzerleri ile piyango hesaplarında gelirler ve giderler bütün ayrıntıları ile tutanağa bağlanarak hesaba tek kalemde gelir ya da gider olarak kaydedilir.
 • Spor kafilelerinin yurt içi deplasman giderlerinde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nden sporcular, yöneticiler ve antrenörler için alınan yolluklar gelir olarak tutanağında ayrı gösterilir ve yine bütün ayrıntıları ve belgeleri ile gösterilmesi gerekli olan giderler düşülerek bakiyesi ilgili hesaba tek kalemde gider ya da gelir olarak kaydedilir.

Avanslar :
MADDE 58 - Yönetim Kurulu bütçesinde ödenek olmak kaydıyla, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişi veya kişilere avans verebilir.

    Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç on işgünü içinde hesap veya paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır.

Borçlanma : 

Madde 59 – İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Genel Kurul Kararı ile borçlanabilir. Borçlanmanın Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslarının Genel Kurul tarafından onaylanması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
DİĞER KONULAR

Tüzük Değişikliği :

MADDE 60 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür.

Yönetmelikler :

MADDE 61 - Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak doğrudan ya da önemli görülen konularda Genel Kuruldan geçirilerek, yürürlüğe konur.

Tutulması Gerekli Yasal Defterler :

MADDE 62 - Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirlenen defterleri tutar.

Sosyal ve Sportif Tesislerin Yönetimi :

MADDE 63 - Derneğin ileride sahibi olacağı veya işleteceği her türlü sosyal ve sportif tesislerinin ne şekilde yönetileceği, üyelerin ne suretle yararlanacağı ve katılma payları özel yönetmeliğinde belirtilir.

Derneğin Feshi :

MADDE 64 - Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

    İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

    Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir.

    Derneğin feshi durumunda, tüm mal varlığı ve parası Türk Eğitim Derneği’ne geçer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME 

Yürütme : 

MADDE 65 - Bu tüzük hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.


 

                                                                                                                                                                     Z. Kerem MAĞDENLİ
                                                                                                                                                                                Başkan


Tulga DAL                 İrem CELTEMEN                Kamil AKIN                       Altan LİMAN
2.Başkan                         Sayman                              Üye                                   Üye

M. Çağatay                M. Burak ARICAN               Berk ALPAY                  Özgür SULKALAR 
KALKANOĞLU                    Üye                                Üye                                   Üye
      Üye

Ç. Nadir AKALIN            Şafak KOÇ                Ceren ERTEM ÇİMEN           Can NERGİZ
       Üye                              Üye                                   Üye                                  Üye